Algemene leveringsvoorwaarden België / Luxemburg

Betalingscondities en leveringen België/Luxemburg:

Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst
en/of rechtsverhouding tussen Swan Products en een wederpartij waarop Swan Products
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard (hierna: de Opdrachtgever), voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoop- of
leveringsvoorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In het belang van juiste leveringen dienen zowel leverancier als opdrachtgever de
orderbevestigingen en afleverbonnen te controleren.


Betaling
Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn betaling om welke reden dan ook op te schorten
dan wel te verrekenen met enig bedrag dat hij van Swan Products te goed meent te hebben.

Alle goederen worden geleverd onder verlengd eigendomsvoorbehoud en blijven onder welke
vorm dan ook eigendom van Swan Products, totdat hiervoor de volledige betaling van het
factuurbedrag is ontvangen.

Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum, dan wel binnen een andere
tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is Swan Products gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in
rekening te brengen. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Swan Products moet maken om
betaling in of buiten rechte te verkrijgen, komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Bij opdrachten boven € 15.000 netto (excl. B.T.W.) geldt de volgende betalingsregeling:
- Betaling bij opdrachtbevestiging 40%
- Het restantbedrag binnen 30 dagen na levering goederen.


Annulering en aflevering
Bij speciaal bestelde producten, die niet in het standaard Swan Products voorraad
assortiment voorkomen, is annulering of terugname niet mogelijk.

Wanneer Swan Products in opdracht van een dealer (particuliere adressen uitgesloten)
goederen bij de eindgebruiker moet leveren, is de aflevering achter de 1e deur op de
begane grond van het pand (toegankelijk voor palletwagen). Bij afwijkingen op de
losvoorwaarden vervalt de aansprakelijkheid op eventuele schades ten gevolge van deze
afwijkende losactiviteit.

Voor bestellingen, die bij een eindgebruiker afgeleverd moeten worden, dient een
contactpersoon en een telefoonnummer aan Swan Products gemeld te worden.

Bij proefplaatsingen worden de vrachtkosten doorberekend. Bij opdracht (boven € 950,00 n/n)
n.a.v. deze proefplaatsing volgt creditering van deze vrachtkosten.


Afhalen goederen.
Goederen kunt u in overleg ophalen van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en
van 13.00 uur tot 17.00 uur.


Vracht- en administratiekosten.
Franco bij orders boven € 750,- netto factuurbedrag excl. BTW. 
€ 60,- bij orders onder € 750,- netto factuurbedrag excl. BTW.
Bijkomende kosten:
€ 60,- bij orders, afgeleverd binnen een vast tijdskader van 2 uur.
€ 40,- bij orders, afgeleverd binnen een vast dagdeel (voor of na 12 uur)
Bij verzending van kleinere producten en/of onderdelen welke per post verzonden kunnen
worden zal in overleg de portokosten in rekening worden gebracht . Wanneer de postzending
retour komt en wederom zal moeten worden verstuurd, worden deze extra kosten in rekening
gebracht.

Montage / inhuizen (Door de Pestel montage uitgevoerd en gefactureerd aan opdrachtgever)
Kosten montage / inhuizen tegen 8% van het bruto verkoopbedrag excl. BTW, met een minimum
van € 115,00 netto. (extra: inboren/zagen van kabeldoppen € 10,00 en fliptop modules € 50,00
netto / alle tarieven geldig bij montage binnen de Benelux en extra diensten op basis van
nacalculatie).

Montage / inhuizen Swan Products stoelen,

Netto € 10,- voor stoelen mits mee met montage van meubilair, met minimum van € 115,- netto.
Netto € 10,- voor stoelen bij opdracht met enkel stoelen, met minimum van € 115,- netto.
Bij ophaal van gemonteerde stoelen geldt per stoel een montage van netto € 10,-

Bij levering van gemonteerde stoelen geldt per stoel een montage van netto € 10,- en hierbij de eventuele vrachtkosten (zie hoofdstuk Vracht- en administratiekosten).
Alle opdrachten dienen te worden voorzien van duidelijke instructies,
contactpersonen en inrichtingsplan. (zonder inrichtingsplan en/of inhuisformulier kunnen montageopdrachten
niet worden ingepland)

Voor het inkorten van bladen wordt € 50,00 euro netto per zaagsnede berekend met een levertijd
van 2 weken. Mocht u montages in willen plannen via onze externe montagepartners, kunt u direct
met deze bedrijven contact opnemen, data inplannen en info uitwisselen. Facturatie verloopt
ook via deze montagepartner. Bij leveringen aan de eindklant door DE Pestel transport, is het
noodzaak dat dit adres bereikbaar is voor een vrachtwagen. De extra kosten als gevolg van
ontbrekende informatie en opnieuw aanbieden zal worden doorbelast.


Reclames
Dienen binnen 48 uur na aflevering per mail en vergezeld van een kopie van de vrachtbrief
en foto’s ter illustratie aan ons te worden gemeld. Bij omruiling worden de u toegestuurde
goederen gefactureerd en na retour ontvangst (alléén in originele verpakking) gecrediteerd. Een
reclame geeft de Opdrachtgever geen recht om haar betaling op te schorten.


Retourzendingen.
Worden alleen geaccepteerd met toestemming van Swan Products en in de originele verpakking.
Onze chauffeurs mogen de retouren alleen terugnemen in de originele verpakking en als hiervoor
een originele Swan Products retourvrachtbrief wordt overhandigd.
Retourzendingen zonder originele verpakking worden niet gecrediteerd.
Retourkosten voor het afhalen door een externe vervoerder voor goederen welke verkeerd
door de klant zijn besteld, worden doorberekend.

Garantie en reparaties
Swan Products staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde zaken
en/of verrichte diensten, een en ander met inachtneming van het volgende. Swan Products
verstrekt geen andere garantie dan die door de fabrikant / leverancier verstrekt wordt.
De verplichtingen van Swan Products gaan niet verder dan uit de toepasselijke fabrieksgarantie
voortvloeit.
Slijtage door normaal gebruik valt uitdrukkelijk niet onder enige garantie. Geen garantie wordt
afgegeven op de aan slijtage onderhevige delen van de zaken, zoals bijvoorbeeld (doch niet
uitsluitend) stoffering en armleggers.
De garantie omvat slechts het herstellen respectievelijk het vervangen van de betrokken zaken.
Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren
of ondeugdelijk zijn van de door Swan Products geleverde zaken, valt buiten de garantie. De
betreffende zaken worden voor rekening van de Opdrachtgever aan Swan Products gezonden.
Iedere garantie vervalt indien de Opdrachtgever zelf reparaties of aanpassingen heeft uitgevoerd
of doen uitvoeren, alsmede indien bij het gebruik van de zaken de door de fabrikant/leverancier
en/of Swan Products opgestelde voorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor
andere dan normale doeleinden wordt gebruikt danwel het geleverde op onoordeelkundige wijze
wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
Garanties vervallen evenzeer bij een niet tijdige of niet juiste inspectie of reclame.
Indien de Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt, wordt Swan Products als gevolg hiervan
eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Garanties vervallen tevens wanneer blijkt dat de produkten ondeugdelijk of onkundig zijn
gemonteerd. De Swan montage teams en de collegiale montagepartners (Van den Dungen,
Monta Move en De Pestel Montage) zijn opgeleid om al het meubilair uit het Swan Products
assortiment kundig te monteren, waarbij de garantie volledig wordt toegekend volgens aangegeven
periode en voorwaarden (zoals o.a. hierboven vermeld). Bij montage door derden dient met
bovenstaande rekening te worden gehouden en kan garantie vervallen.

Swan Products neemt verzoeken tot reparatie / claims onder de garantiebepalingen alleen in
behandeling indien deze voorzien van een retour- of reparatiebon en/of kopie van de factuur met
een duidelijke klachtomschrijving.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijk van Swan Products is beperkt tot nakoming van de hierboven genoemde
garantieverplichtingen. Behoudens opzet of roekeloosheid van haar leidinggevenden, is Swan
Products niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die de
Opdrachtgever, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mochten lijden ten gevolge
van de ondeugdelijkheid van de door Swan Products geleverde zaken of verrichte diensten,
alsmede voor schade ten gevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van
de betreffende zaken of diensten.
Slechts indien en voor zover zou worden vastgesteld dat Swan Products ondanks het hiervoor
bepaalde voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in
ieder geval beperkt is tot de hoogte van de eventueel voor haar bestaande verzekeringsdekking
danwel, indien geen verzekeringsdekking mocht bestaan om welke reden dan ook, tot de
factuurwaarde van de door haar geleverde zaken waarmee haar aansprakelijkheid samenhangt.
In geen geval gaat de aansprakelijkheid van Swan Products jegens de Opdrachtgever verder dan
de aansprakelijkheid van de fabrikant of leverancier jegens Swan Products.
Het voorgaande heeft zowel betrekking op de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
van Swan Products.


Opschorting en ontbinding
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
voor hem uit de met Swan Products gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever
in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Swan Products te voldoen, alsmede in
geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering, stillegging, liquidatie of geheel of
gedeeltelijk overdracht al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder
begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Swan Products gerechtigd
zonder dat ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitlevering van
elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten
dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en
onverminderd de haar toekomende rechten. Gedurende opschorting is Swan Products bevoegd en
aan het eind daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijk
ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

In geval van opschorting wordt het bedrag van de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar,
onder aftrek van eventueel reeds voldane termijn(en) en van de ten gevolge van de opschorting
door Swan Products bespaarde kosten, en is Swan Products bevoegd om de ter uitvoering van de
overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen producten, materialen, onderdelen
en goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan.


Overmacht
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht, is Swan Products
gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten
hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden,
zonder dat Swan Procuts tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,
waarop Swan Products geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is
haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden ook werkstakingen in het bedrijf van Swan
Products of van derden begrepen, alsmede de situatie waar leveranciers van Swan Products in
gebreke blijven.

Swan Products heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten
nakomen.


Rechts- en forumkeuze
Op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen Swan Products en
de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens
Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch
d.d. 1 juni 2022 onder nummer 16060327