Algemene leveringsvoorwaarden Nederland

Betalingscondities en leveringen NL:

Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst
en/of rechtsverhouding tussen Swan Products en een wederpartij waarop Swan Products deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard (hierna: de Opdrachtgever), voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoop- of
leveringsvoorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In het belang van juiste leveringen dienen zowel leverancier als opdrachtgever de
orderbevestigingen en afleverbonnen te controleren.

Betaling
Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn betaling om welke reden dan ook op te schorten dan
wel te verrekenen met enig bedrag dat hij van Swan Products te goed meent te hebben.

Alle goederen worden geleverd onder verlengd eigendomsvoorbehoud en blijven onder welke
vorm dan ook eigendom van Swan Products, totdat hiervoor de volledige betaling van het
factuurbedrag is ontvangen.

Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum, dan wel binnen een andere tussen
partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en
is Swan Products gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te
brengen. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Swan Products moet maken om betaling in of buiten
rechte te verkrijgen, komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Bij opdrachten boven € 15.000 netto (excl. B.T.W.) geldt de volgende betalingsregeling:

- Betaling bij opdrachtbevestiging 40%
- Het restantbedrag binnen 30 dagen na levering goederen.

Annulering en aflevering
Bij speciaal bestelde producten, die niet in het standaard Swan Products voorraad
assortiment voorkomen, is annulering of terugname niet mogelijk.

Wanneer Swan Products in opdracht van een dealer (particuliere adressen uitgesloten)
goederen bij de eindgebruiker moet leveren, is de aflevering achter de 1e deur op de begane
grond van het pand (toegankelijk voor palletwagen). Bij afwijkingen op de losvoorwaarden
vervalt de aansprakelijkheid op eventuele schades ten gevolge van deze afwijkende losactiviteit.

Voor bestellingen, die bij een eindgebruiker afgeleverd moeten worden, dient een
contactpersoon en een telefoonnummer aan Swan Products gemeld te worden.

Bij proefplaatsingen worden de vrachtkosten doorberekend. Bij opdracht (boven € 950,00 n/n)
n.a.v. deze proefplaatsing volgt creditering van deze vrachtkosten.

Afhalen goederen.
Goederen kunt u in overleg ophalen van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en
van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Vracht- en administratiekosten.
Franco bij orders boven € 750,- netto factuurbedrag excl. BTW. (excl. de eilanden en
Zeeuws-Vlaanderen: kosten worden apart berekend adhv actuele kosten van vervoerder)
€ 60,- bij orders onder € 750,- netto factuurbedrag excl. BTW.
Bijkomende kosten:
€ 60,- bij orders, afgeleverd binnen een vast tijdskader van 2 uur.
€ 40,- bij orders, afgeleverd binnen een vast dagdeel (voor of na 12 uur)
Bij verzending van kleinere producten en/of onderdelen welke per post verzonden kunnen
worden brengen wij €9,50 aan portokosten in rekening (óf € 17,50 bij grotere, zwaardere
pakketten). Wanneer de postzending retour komt en wederom zal moeten worden verstuurd,
worden deze extra kosten in rekening gebracht.

Montage / inhuizen (Door Swan montage teams uitgevoerd)
Kosten montage / inhuizen tegen 8% van het bruto verkoopbedrag excl. BTW, met een
minimum van € 115,00 netto. (extra: inboren/zagen van kabeldoppen € 10,00 en fliptop
modules € 50,00 netto / alle tarieven geldig bij montage binnen Nederland en extra diensten
op basis van nacalculatie)

Montage / inhuizen Swan Products stoelen,

Netto € 10,- voor stoelen mits mee met montage van meubilair, met minimum van € 115,- netto.
Netto € 10,- voor stoelen bij opdracht met enkel stoelen, met minimum van € 115,- netto.
Bij ophaal van gemonteerde stoelen geldt per stoel een montage van netto € 10,-

Bij levering van gemonteerde stoelen geldt per stoel een montage van netto € 10,- en hierbij de
eventuele vrachtkosten (zie hoofdstuk Vracht- en administratiekosten).


Alle opdrachten dienen te worden voorzien van duidelijke instructies, contactpersonen en
inrichtingsplan. (zonder inrichtingsplan en/of inhuisformulier kunnen montage-opdrachten niet
worden ingepland)

Voor het inkorten van bladen wordt € 50,00 euro netto per zaagsnede berekend met een
levertijd van 2 weken. Mocht u montages in willen plannen via onze externe montagepartners,
kunt u direct met deze bedrijven contact opnemen, data inplannen en info uitwisselen.
Facturatie verloopt ook via deze montagepartner. Bij leveringen aan de eindklant door van
den Heuvel of Kuys transport, is het noodzaak dat dit adres bereikbaar is voor een
vrachtwagen. De extra kosten als gevolg van ontbrekende informatie en opnieuw aanbieden
zal worden doorbelast.

De Swan montage teams en de collegiale montagepartners (Van den Dungen,
Monta Move en De Pestel Montage) zijn opgeleid om al het meubilair uit het Swan Products
assortiment kundig te monteren, waarbij de garantie volledig wordt toegekend volgens
aangegeven periode en voorwaarden (zoals o.a. hierboven vermeld). Bij montage door
derden dient met bovenstaande rekening te worden gehouden en kan garantie vervallen.
De Swan montage teams monteren NIET in postcodegebied: 16-17-18-78-79 en 83 t/m 99.
Voor deze postcode gebieden adviseren wij u om contact op te nemen met een collegiale
montage partner.

Bij afmeldingen later dan 48 uur voor aanvang montagedatum worden de
montagekosten in rekening gebracht.

Reclames
Dienen binnen 48 uur na aflevering per mail en vergezeld van een kopie van de vrachtbrief en
foto’s ter illustratie aan ons te worden gemeld. Bij omruiling worden de u toegestuurde
goederen gefactureerd en na retour ontvangst (alléén in originele verpakking) gecrediteerd.
Een reclame geeft de Opdrachtgever geen recht om haar betaling op te schorten.

Retourzendingen.
Worden alleen geaccepteerd met toestemming van Swan Products en in de originele
verpakking. Onze chauffeurs mogen de retouren alleen terugnemen in de originele verpakking
en als hiervoor een originele Swan Products retourvrachtbrief wordt overhandigd.
Retourzendingen zonder originele verpakking worden niet gecrediteerd.

Garantie en reparaties
Swan Products staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde
zaken en/of verrichte diensten, een en ander met inachtneming van het volgende.
Swan Products verstrekt geen andere garantie dan die door de fabrikant / leverancier
verstrekt wordt. De verplichtingen van Swan Products gaan niet verder dan uit de
toepasselijke fabrieksgarantie voortvloeit.
Slijtage door normaal gebruik valt uitdrukkelijk niet onder enige garantie. Geen garantie wordt
afgegeven op de aan slijtage onderhevige delen van de zaken, zoals bijvoorbeeld
(doch niet uitsluitend) stoffering en armleggers.
De garantie omvat slechts het herstellen respectievelijk het vervangen van de betrokken
zaken. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren
functioneren of ondeugdelijk zijn van de door Swan Products geleverde zaken, valt buiten de
garantie. De betreffende zaken worden voor rekening van de Opdrachtgever aan Swan
Products gezonden.
Iedere garantie vervalt indien de Opdrachtgever zelf reparaties of aanpassingen heeft
uitgevoerd of doen uitvoeren, alsmede indien bij het gebruik van de zaken de door de
fabrikant/leverancier en/of Swan Products opgestelde voorschriften niet zijn opgevolgd, indien
het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt gebruikt danwel het geleverde op
onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
Garanties vervallen evenzeer bij een niet tijdige of niet juiste inspectie of reclame.
Indien de Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt, wordt Swan Products als gevolg
hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Garanties vervallen tevens wanneer blijkt dat de produkten ondeugdelijk of onkundig zijn
gemonteerd. De Swan montage teams en de collegiale montagepartners (Van den Dungen,
Monta Move en De Pestel Montage) zijn opgeleid om al het meubilair uit het Swan Products
assortiment kundig te monteren, waarbij de garantie volledig wordt toegekend volgens
aangegeven periode en voorwaarden (zoals o.a. hierboven vermeld). Bij montage door
derden dient met bovenstaande rekening te worden gehouden en kan garantie vervallen.
De Swan montage teams monteren NIET in postcodegebied: 16-17-18-78-79 en 83 t/m 99.
Voor deze postcode gebieden adviseren wij u om contact op te nemen met een collegiale
montage partner.

Swan Products neemt verzoeken tot reparatie / claims onder de garantiebepalingen alleen in
behandeling indien deze voorzien van een retour- of reparatiebon en/of kopie van de factuur
met een duidelijke klachtomschrijving.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijk van Swan Products is beperkt tot nakoming van de hierboven genoemde
garantieverplichtingen. Behoudens opzet of roekeloosheid van haar leidinggevenden,
is Swan Products niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan
ook, die de Opdrachtgever, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mochten
lijden ten gevolge van de ondeugdelijkheid van de door Swan Products geleverde zaken of
verrichte diensten, alsmede voor schade ten gevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige
levering van de betreffende zaken of diensten.
Slechts indien en voor zover zou worden vastgesteld dat Swan Products ondanks het hiervoor
bepaalde voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar
aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de eventueel voor haar
bestaande verzekeringsdekking danwel, indien geen verzekeringsdekking mocht bestaan om
welke reden dan ook, tot de factuurwaarde van de door haar geleverde zaken waarmee haar
aansprakelijkheid samenhangt. In geen geval gaat de aansprakelijkheid van Swan Products
jegens de Opdrachtgever verder dan de aansprakelijkheid van de fabrikant of leverancier
jegens Swan Products.
Het voorgaande heeft zowel betrekking op de contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid van Swan Products.

Opschorting en ontbinding
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
voor hem uit de met Swan Products gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de
Opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Swan Products
te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering,
stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijk overdracht al dan niet tot zekerheid van het
bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van
zijn vorderingen, is Swan Products gerechtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist en
zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitlevering van elk dezer overeenkomsten voor ten
hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks
zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de
haar toekomende rechten. Gedurende opschorting is Swan Products bevoegd en aan het
eind daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijk
ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

In geval van opschorting wordt het bedrag van de overeengekomen prijs onmiddellijk
opeisbaar, onder aftrek van eventueel reeds voldane termijn(en) en van de ten gevolge van
de opschorting door Swan Products bespaarde kosten, en is Swan Products bevoegd om de
ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen
producten, materialen, onderdelen en goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever
te doen opslaan.

Overmacht
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht, is
Swan Products gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van
de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst
geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Swan Procuts tot enige schadevergoeding
gehouden zal zijn.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop Swan Products geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in
staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden ook werkstakingen in het bedrijf
van Swan Products of van derden begrepen, alsmede de situatie waar leveranciers van Swan
Products in gebreke blijven.

Swan Products heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis
had moeten nakomen.

Rechts- en forumkeuze
Op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen Swan Products
en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het
Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
’s-Hertogenbosch. Voor leveringen in België en Luxemburg verwijzen we u graag naar de
algemene leveringsvoorwaarden België/Luxemburg zoals vermeld op www.swan-products.nl.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
’s-Hertogenbosch
d.d. 15 januari 2023 onder nummer 16060327